Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES
  1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de volgende voorwaarden de hierna te noemen betekenis:
  a) Koper: degene die zich ertoe verbindt goederen en/of diensten af ​​te nemen van: My Own Filo B.V., alsmede degene aan wie My Own Filo B.V. een aanbieding richt;
  b) Algemene Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
  c) My Own Filo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht My Own Filo B.V.;

 2. TOEPASBAARHEID
  2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van My Own Filo, en aan: alle overeenkomsten tussen My Own Filo enerzijds en de Koper anderzijds
  2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk
  afgekeurd.
  2.3 Het feit dat My Own Filo op geen enkel moment afhankelijk is van een van de General Sales
  Voorwaarden, betekent op geen enkele wijze dat My Own Filo afstand doet van het recht om een ​​beroep te doen op de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
  3.1 Aanbiedingen van My Own Filo zijn altijd vrijblijvend en kunnen altijd worden herroepen.
  3.2 Een bestelling van de Koper is onherroepelijk. Als My Own Filo het toch eens is met
  de annulering van de bestelling, zal de Koper in ieder geval de kosten vergoeden
  gemaakt door My Own Filo.
  3.3 My Own Filo bevestigt de bestelling schriftelijk (per post, fax of e-mail), telefonisch,
  of door de bestelling uit te voeren.
  3.4 Een wijziging van- of aanvulling op de overeenkomst bindt My Own Filo enkel
  op het moment dat My Own Filo deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd.
  3.5 My Own Filo kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen.

 4. PRIJZEN
  4.1 Een door My Own Filo opgegeven prijs is onder voorbehoud dat My Own Filo gerechtigd is de opgegeven prijs te verhogen met de extra kosten die voor My Own Filo ontstaan ​​door de stijging van prijsbepalende elementen na het aanbod maar voor het sluiten van de overeenkomst. Voorbeelden van prijsbepalende elementen zijn officiële markt offertes van te leveren goederen of van grondstoffen daarvoor, inkoop, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, premies en dergelijke.
  4.2 My Own Filo mag kosten verbonden aan een terugnameplicht bij Koper in rekening brengen en/of procesverpakkingsmateriaal.

 5. LEVERING
  5.1 De rechten en verplichtingen met betrekking tot levering worden beheerst door de Incoterms 2000 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, voor zover niet in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of in de overeenkomst anders is bepaald.
  5.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen af- ​​magazijn. Regering
  heffingen, inclusief btw, worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief.
  5.3 Leveringsdata zijn geen definitieve data, maar streefdata.
  5.4 My Own Filo heeft het recht deelleveringen uit te voeren en heeft tevens het recht om:
  dergelijke deelleveringen te factureren door middel van een aparte factuur. De koper is niet toegestaan ​​betalingsverplichtingen op te schorten indien My Own Filo besluit over te gaan tot het uitvoeren van deelleveringen.
  5.5 My Own Filo heeft het recht een levering(en) op te schorten, indien Koper in gebreke is gebleven om te voldoen aan zijn verplichtingen jegens My Own Filo om welke reden dan ook of in respect voor welke overeenkomst dan ook. 

 6. BETALING
  6.1 Betaling dient te geschieden in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die:
  zijn bevestigd op de factuur. Er dient met name voorafgaand op de levering betaald te worden of indien overeengekomen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, nimmer langer dan 30 dagen.
  6.2 Koper heeft niet het recht om vorderingen die hij heeft op My Own Filo, te verrekenen tegen wat hij te danken heeft aan My Own Filo.
  6.3 Bij niet tijdige betaling van de bestelling/aankoop, is de Koper rente verschuldigd over het verschuldigd bedrag gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW plus twee (2) procent, louter wegens overschrijding van de betalingstermijn, vanaf de datum van overschrijding van die termijn tot de datum van volledige betaling.
  6.4 Klachten over facturen dienen binnen vijf (5) werkdagen te worden gemeld aan My Own Filo. Het indienen van een klacht niet schort niet de betalingsverplichting van de Koper op.
  6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die My Own Filo maakt in verband met enige tekortkoming van de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen komt volledig voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten voor het incasseren van een eventuele vordering worden vastgesteld tegen 15% van die vordering en zal minimaal € 250,- per gebeurtenis bedragen. Ook deze kosten worden de Koper in rekening gebracht.
  6.6 Indien op kosten van Koper beslag wordt gelegd, indien hij: surséance van betaling heeft verleend of in staat van faillissement is verklaard, of in het geval de Koper staakt of zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt, is al het door Koper verschuldigde aan My Own Filo wordt onmiddellijk volledig opeisbaar. 

 7. KLACHTEN
  7.1 De Koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op: schade- en controlenummers op basis van paklijst en zending.
  7.2 Eventuele beschadigingen en afwijkingen in het product en/of aantal dienen te worden vermeld onmiddellijk op de vrachtbrief en door de koper schriftelijk worden gemeld naar My Own Filo binnen vijf (5) werkdagen na levering.
  7.3 Indien geen schade of afwijkingen in product en/of aantal zijn vermeld op de vrachtbrief behoudt My Own Filo zich het recht voor klachten niet in behandeling te nemen.
  7.4 In geval van onzichtbare gebreken dienen (kwaliteits)klachten onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan My Own Filo conform artikel 7:23 lid 1 BW Code, en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs dergelijke gebreken had moeten ontdekken.
  7.5 De ​​Koper heeft pas recht op vervanging wanneer het gebrekkige goed geretourneerd is, inclusief een kopie van de factuur van het verkochte goed en een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de klacht alsmede er schriftelijke toestemming hieromtrent door de My Own Filo is verleend.
  7.6 De Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding indien hij de goederen retourneert die: zonder (schriftelijke) toestemming van My Own Filo.

 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  8.1 My Own Filo behoudt de eigendom van te leveren zaken totdat de Koper aan de zijn verplichting(en) met betrekking tot:
  a) de tegenprestatie voor alle door My Own Filo geleverde of nog te leveren goederen aan de Koper; en/of
  b) de vergoeding voor mede verrichte of nog te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Koper; en/of
  c) vorderingen wegens tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten met My Own Filo.
  8.2 Het is Koper niet toegestaan ​​te beschikken over goederen die nog eigendom zijn van My Own Filo op enige andere wijze dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; hieronder valt niet het gebruik van dergelijke goederen voor het stellen van zekerheid aan: derden.
  8.3 Wanneer de Koper enige verplichting zoals vermeld in 8.1 (a) – niet volledig nakomt,
  is My Own Filo gerechtigd op eigen gezag goederen terug te nemen (of door anderen te laten nemen) die nog aan My Own Filo toebehoren, zonder dat My Own Filo tot enige betaling gehouden is van een vergoeding. Koper is verplicht hieraan alle gewenste medewerking te verlenen en machtigt My Own Filo onherroepelijk om ruimtes te betreden (of te laten betreden) die in gebruik zijn door en voor de Koper. Alle kosten voor het terugnemen van goederen zijn voor rekening van de Koper.

 9. RISICO-OVERGANG
  9.1 Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren zaken is voor rekening van de koper vanaf het moment van aankomst van die goederen op de plaats van levering conform artikel 5.2. 
  9.2 Indien My Own Filo aanbiedt goederen aan Koper te leveren, wordt eventuele schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die goederen, is het risico eveneens van de Koper vanaf het moment waarop het aanbod tot levering wordt gedaan.

 10. ONTBINDING (ONTBINDING) EN OPSCHORTING (OPSCHORTING)
  10.1 My Own Filo is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de
  overeenkomst ,totdat alle door Koper aan My Own Filo verschuldigde bedragen zijn voldaanvol.
  10.2 De Koper kan de overeenkomst slechts ontbinden wegens een leveringstermijn indien deze is overschreden en toegeschreven kan worden aan My Own Filo, waardoor My Own Filo na ingebrekestelling in verzuim zijn, voor zover de overeenkomst nog niet is uitgevoerd en redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd koper het deel van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd.
  10.3 Indien de Koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, of een dergelijke verplichting naar behoren of tijdig nakomt, alsmede in het geval de Koper failliet verklaard, surséance van betaling verleend, onder curatele gesteld of zijn bedrijf wordt gesloten of geliquideerd, is My Own Filo gerechtigd naar eigen goeddunken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar verdere rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst. 

 11. OVERMACHT
  11.1 Helaas kan het voorkomen dat My Own Filo haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zal My Own Filo dit zo snel mogelijk bij de Koper kenbaar maken. De nakoming van de overeenkomst door My Own Filo wordt in dat geval net zo lang opgeschort als de overmacht duurt.
  11.2 Oorlog of een situatie die lijkt op oorlog, opstand, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, lozing van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energie, bevoorrading, ernstige bedrijfsstoring, ziekteverzuim op ongebruikelijke schaal, staking actie, fabriekssit-in, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, obstructive van transport, overheidsmaatregelen waaronder import, export, doorvoer, productie- of leveringsverboden, alsmede de tekortkoming door een door haar ingeschakelde derde My Own Filo te presteren of tijdig te presteren, inclusief een leverancier, vormt in ieder geval gevallen van overmacht.
  11.3 De in overtreding zijnde partij die zich in een overmacht situatie bevindt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
  11.4 Onverminderd eventuele verdere rechten van partijen, laat overmacht toe: een der partijen de overeenkomst ontbinden voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd nadat de overmacht situatie twee (2) maanden heeft geduurd,  

 12. Mijn Own Filo VOOR SCHADE
  12.1 My Own Filo is uitsluitend aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet van My Own Filo of grove nalatigheid. 
  12.2 My Own Filo is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Koper. De als indirecte schade wordt in ieder geval aangemerkt: alle schade geleden door derden, inkomstenderving en reputatieschade.
  12.3 De wederpartij/de Koper vrijwaart My Own Filo voor aanspraken van derden partijen tot schadevergoeding, om welke reden dan ook, als gevolg van de goederen door de wederpartij/ de Koper aan die derden heeft geleverd.
  12.4 De aansprakelijkheid van My Own Filo tot schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot:
  a) het bedrag dat de verzekeraars van My Own Filo ter zake van de schade uitkeren; of
  b) als de verzekeraars niet uitkeren of de schade niet wordt gedekt door de verzekering: maximaal één keer de netto factuurwaarde van de levering in vraag; of
  c) als meerdere schadegevallen het gevolg zijn van dezelfde oorzaak of dezelfde groep van oorzaken en de verzekeraars betalen niet of de schade valt niet onder de verzekering: in totaal maximaal € 10.000
  12.5 Een schadegeval dient onverwijld schriftelijk aan My Own Filo te worden gemeld, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, en alle medewerking bij elk onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, dient verleend te worden door Koper.
  12.6 Alle vorderings- en verdedigingsrechten, gebaseerd op feiten die de bewering dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden voorgeschreven door één (1) jaar na de kennisgeving in overeenstemming met de vorige lid is gemaakt, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop de melding had moeten worden gedaan conform de voorgaande alinea.
  12.7 My Own Filo bedingt alle wettelijke en contractuele verweren waarop zij een beroep op kan doen haar aansprakelijkheid jegens de Koper betwisten, ook ten behoeve van ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wiens gedrag My Own Filo wettelijk aansprakelijk zou zijn en ten behoeve van de leveranciers van My Own Filo. Onder dat partijen tot enige schadevergoeding aan elkaar gehouden zijn.

 13. GELDIGHEID
  13.1 De nietigheid van enige bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden laat onverlet: de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  14.1 Op de overeenkomst, ook wat betreft de totstandkoming daarvan, is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake: contracten voor de internationale verkoop van goederen (1980) (“Vienna Sales verdrag").
  14.2 De rechtbank te Utrecht neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen op of in verband met de overeenkomst, ook wat betreft de totstandkoming ervan.

 15. INDIENING EN INWERKINGTREDING
  15.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel in Nederland onder nummer 86208500 op 11 juli 2022 en treedt per deze datum in werking.